Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Egzaminy i zaliczenia zdalne

Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia z zasady odbywają się w sposób zdalny (do 31.01.2021r.). Egzaminy te mogą odbywać się za pomocą dostępnych na UMK narzędzi tj. MS Teams, BigBlueButton, Skype dla firm, a także innych narzędzi o ile wydział posiada licencję lub inną umowę uprawniającą do korzystania z tego oprogramowania.


Egzaminy ustne online

Prowadzący wskazuje termin i narzędzie służące do przeprowadzenia egzaminu.

Prowadzący przygotowuje protokół z przebiegu egzaminu lub zaliczenia. Nie ma jednego wzoru protokołu, więc każdy prowadzący może wybrać taką formę, która najlepiej odzwierciedli przebieg egzaminu.

Jeżeli osoba prowadząca egzamin ma wątpliwości co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia może go przerwać.

Jeśli podczas egzaminu wystąpią problemy techniczne, osoba prowadząca egzamin może podjąć próbę ponownego nawiązania połączenia (nie więcej niż 3 razy w odstępach trzyminutowych).  Ostatnie zadane pytanie zostaje wówczas unieważnione. Problemy techniczne z połączeniem powinny być odnotowane w protokole.

Jeśli nie uda się przywrócić połączenia egzaminator podejmuje decyzję czy przebieg egzaminu pozwala na ocenienie egzaminu. Jeśli nie, unieważnia się egzamin i wyznacza kolejny termin. Jeśli zajdzie taka potrzeba, egzamin taki może odbyć się w formie stacjonarnej.


Egzaminy pisemne online

Podobnie jak w przypadku egzaminów ustnych prowadzący wyznacza termin i narzędzie, za pomocą którego przeprowadzi egzamin pisemny. Egzamin w formie testu może być przygotowany m.in. w MS Forms (we współpracy lub bez z MS Teams) lub z wykorzystaniem platfomy Moodle (quiz do testów, zadanie do innych form egzaminów).

Egzamin lub zaliczenie powinno być przygotowane w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta oraz kontrolę jego przebiegu. Dobrze jest wykorzystywać takie możliwości dostępnych narzędzi jak: mieszanie odpowiedzi w ramach jednego pytania, odpowiednie dobieranie czasu przeznaczonego na odpowiedź (zazwyczaj ten czas powinien być krótszy niż podczas egzaminów stacjonarnych, podczas których możemy bardziej efektywnie kontrolować samodzielność studentów). Dobrze jest także dzielić pytania na strony (1-2 pytania na stronę/sekcję egzaminu).  W odróżnieniu od MS Forms – Moodle pozwala na zbudowanie bazy pytań, z której każdy uczestnik egzaminu ma losowane pytania. Pytania mogą być podzielone na kategorie, z których można wybrać określoną liczbę pytań do wylosowania. Moodle pozwala także na ustawienie testu w taki sposób, by nie było możliwe cofanie się do poprzednich pytań.

Prowadzący sporządza protokół z przebiegu egzaminu.

Jeżeli osoba prowadząca egzamin ma wątpliwości co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia może go przerwać.

Jeśli student zgłasza, że z powodów technicznych jego egzamin został przerwany – niezwłocznie musi za pomocą poczty USOS poinformować o tym prowadzącego.

Przerwany egzamin jest unieważniony.  W uzasadnionych przypadkach egzamin w kolejnym terminie może odbyć się w formie stacjonarnej.


Opracowano na podstawie: 

Zarządzene nr 269 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.