Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Zdjęcie autorstwa Julia M Cameron z Pexels

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

Na  kierunkach studiów przypisanych do innych dyscyplin niż dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych,  społecznych  i  teologicznych,  zajęcia  o  charakterze  praktycznym, wymagające  wykorzystania  infrastruktury  Uniwersytetu mogą  się  odbywać  w  trybie stacjonarnym lub  hybrydowym według  sporządzonego  przez  właściwego  dziekana  i zatwierdzonego przez rektora wykazu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zajęcia  kliniczne  oraz  inne  zajęcia  odbywające  się  na  terenie  szpitali  są  prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych  przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.

Lektoraty  języków  obcych  i  zajęcia  z  wychowania  fizycznego  odbywają  się  w  trybie zdalnym.

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej określi rektor do dnia 15 maja 2021 r.

przypadku  poprawy  sytuacji  epidemicznej  będzie możliwe częściowe lub całkowite  zniesienie ograniczeń

 

 

pozostałe wiadomości